EMIN2

“Ceļā uz labāku minimālo ienākumu modeli un labāku Eiropu”
2017. gada 1. janvāris - 2018. gada 21. decembris

Eiropas un nacionālās programmas 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs

• Presentation of the European Minimum Income Network (EMIN) February 2017 (.pdf)
• Kopsavilkums LV un EN

___
Vispārējā informācija

Projekta mērķi

1. Organizēt, koordinēt un vadīt Eiropas Minimālo Ienākumu Tīklu (EMIN)
2. Palielināt informētību nacionālo valstu līmenī par adekvātu minimālo ienākumu modeli (MIS)
3. Atbalstīt politiskās diskusijas un iniciatīvas par minimālo ienākumu modeli (MIS)

Uzdevumi
1. Pašreizējo MIS tendenču analīze
2. Tīklu kapacitātes paaugstināšanas veicināšana
3. Savstarpējo apmācību iespējas Eiropā
4. Valsts institūciju iesaiste EMIN
5. EMIN visaptverošas saziņas stratēģijas attīstība, t.sk. Nacionālo Vēstnieku iecelšana
6. EMIN2 tūres „Visi autobusā” organizēšana
7. Diskusiju veicināšana un regulāra dialoga uzturēšana ES un nacionālo valstu līmenī
8. Ar MIS saistītās politikas savlaicīga ieguldījuma veicināšana ES procesos
9. ES līmeņa trīs salīdzinošo pārskatu sagatavošana
10. Nacionālo politisko diskusiju organizēšana par pieteikumu valsts budžetam

___

Projekta īstenotāji


Vadošais partneris:
• European Anti-Poverty Network

Partneri:
• European Trade Union Confederation
• The Federal Public Service for Social Integration in Belgium
• University of Antwerp
• The National EMIN Networks
• The European Level Supporter Group
• European Parliament

___
Projekta koordinatori Latvijā


• Laila Balga, nacionālais koordinators (EAPN-Latvia)
• Norberts Snarskis, reģionālais koordinators (EUISG, biedrība "PINS")
• Elīna Ālere-Fogele, reģionālais koordinators (FEAD, Sieviešu tiesību institūts)
• Lelde Cālīte, reģionālais koordinators (Eurochild, Sociālā atbalsts un palīdzības biedrība "Veiksme")
• Henriks Danusēvičs, reģionālais koordinators (PeP, Latvijas Tirgotāju asociācija)
• Valda Stadgale, reģionālais koordinators (PeP, Rucavas biedrība "Jumītis")
• Mārīte Rozentāle, reģionālais koordinators (PeP, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev")

___

Projekta publicitāte
• Māris Kalējs, SIA "Sanne"


     

Sadarbības organizācijas   

Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem.

EAPN-Latvia, visās savas darbības jomās ievērojot dzimumu līdztiesību un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju, 
• veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš sociālo atstumtību;
• palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību;
• dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību;
• lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses.

 Interešu aizstāvība
Stratēģiskā darba grupa


 Elīna Ālere-Fogele, Sieviešu tiesību institūts
 Vija Ahunzjanova, Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts”
 Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts
 Lelde Cālīte, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība „Veiksme”
 Juris Dzelme, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
 Baiba Giptere, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
 Sarma Pārstrauta, Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācija
 Staņislava Poče, Pieaugušo attīstības projekts
 Norberts Snarskis, biedrība „PINS”
 Valda Stadgale, biedrība „Jumītis”
 Jānis Stjadja, Dobeles invalīdu biedrība
 Agnese Trofimova, Latvijas Sarkanais Krusts
 Dzintra Žilde, Latvijas Pensionāru federācija
 Imants Keišs, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
 Zigrīda Priedeslaipa, EAPN-Latvia Balvu centrs
 Jānis Felsbergs, Latvijas Pensionāru federācija
 Iveta Valeine, Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
 Mārīte Rozentāle, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
 Aleksandrs Kalniņš, Jēkabils NVO resursu centrs

 

Sadarbība ar citām valsts institūcijām

 Elīna Ālere-Fogele, pārstāvis LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā (ar balsstiesībām)
 Mārīte Rozentāle, pārstāvja aizvietotājs LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā (ar balsstiesībām)
 Jānis Stjadja, pārstāvis LM Invalīdu lietu nacionālajā padomē (bez balsstiesībām)
 Agita Pleiko, pārstāvis LM Sociālo pakalpojumu attīstības padomē (bez balsstiesībām)
 Dzintra Žilde, pārstāvis LM Senioru lietu padomē (ar balsstiesībām)
 Laila Balga, pārstāvis LM Dzimumu līdztiesības komitejā (no Sieviešu tiesību institūta, ar balsstiesībām)
 Laila Balga, pārstāvis IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvajā padomē (no Sieviešu tiesību institūta, bez balsstiesībām)
 Laila Balga, pārstāvis NVO un Ministru kabineta memorandā (bez balsstiesībām)
 Imants Keišs, pārstāvis LM Demogrāfisko lietu padomē (bez balsstiesībām)


 

Latvijas NVO fonda projekts

Latvijas NVO fonda finansētais projekts

„Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā”

 

Projekta īstenotājs biedrība „EAPN-Latvia”

2017.LV/NVOF/IAS/003/02

___
Projekta mērķi

1) nostiprināt 10 NVO ekspertu kapacitāti interešu aizstāvībā un izstrādāt ne mazāk kā NVO 10 nostādnes nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas jautājumos

2) veicināt 10 NVO interešu aizstāvības ekspertu līdzdalību LR Saeimas, Labklājības ministrijas un Rīgas pašvaldības 10 komitejās, komisijās un padomēs saistībā ar likumdošanas iniciatīvām nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai un nostiprināt atgriezenisko saikni starp NVO un likumdošanas institūcijām

3) paplašināt 10 NVO ekspertu un 80 Latvijas NVO pārstāvju – reģionu iedzīvotāju informētību, apkopot Latvijas NVO pieredzi un veicināt sabiedrības aktivitāti interešu aizstāvībai valsts un pašvaldību institūcijās attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu

___

Projekta vadība
Projekta vadītāja Lelde Cālīte
Grāmatvede Inguna Lapsiņa
Ekspertu sanāksmju vadītāja un konsultante Laila Balga, EAPN EXCO, EAPN-Latvia Valde

___
NVO eksperti
 Norberts Snarskis, EUISG, PeP, biedrība "PINS"
 Elīna Ālere-Fogele, FEAD, PeP, Sieviešu tiesību institūts
 Lelde Cālīte, Eurochild, PeP, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība "Veiksme"
 Juris Dzelme, PeP, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
 Baiba Giptere, PeP, Asociācija Latgales priekšpilsētas aattīstībai
 Vija Ahunzjanova, PeP, Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts"
 Mārīte Rozentāle, PeP, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
 Jānis Stjadja, PeP, Dobeles invalīdu biedrība
 Sarma Brauna, Priekuļu biedrība "Jaunatne par"
 Sergejs Mahņovs, Latvijas Juristu apvienība

___

Aktivitātes Latvijā
___
Sasniegtie rezultāti

___
Projekta publicitāte

 Māris Kalējs, SIA "Sanne"

 

“Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība „EAPN-Latvia”.