Par mums

„Aicinājums Tev” ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies cilvēki ar dažāda veida invaliditātes izpausmes formām, viņu ģimenes locekļi, draugi un atbalstītāji.

Biedrība dibināta 2003. gada 8.augustā un tās darbība ir vērsta uz visa vecuma cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, iedzīvotāju brīvā laika organizēšanu un sociālās kultūras attīstību, nodarbinātības veicināšanu, pieaugušo un jauniešu izglītošanu, sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Biedrības misija - sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, izglītības, nodarbinātības, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana.

Biedrības mērķauditorija – sabiedrība kopumā, ikviens Siguldas novada un apkārtējo novadu iedzīvotājs, kurš vēlas aktīvi piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, mācīties, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus un realizēt savas idejas, sniegt atbalstu citiem. Mūsu aktivitātēs var piedalīties dažāda vecuma iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma, izglītības, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības.

Biedrība regulāri īsteno dažādus nozīmīgus projektus, kas vērsti uz sabiedrības un cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimeņu vajadzību nodrošināšanu izglītības, sociālās iekļaušanas, nodarbinātības, brīvā laika aktivitāšu organizēšanu, sadarbības un kapacitātes stiprināšanas jomās. Nodrošinot vienlīdzīgu iespēju iesaistīties aktivitātēs, kuru pamatprincips - darboties kopā.


Biedrības mērķi:

 • cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvība; 
 • pilsoniskas sabiedrības attīstība un pozitīvas attieksmes veidošana cilvēku ar invaliditāti aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē; 
 • sabiedrības locekļu aktivizēšana, pieaugušo un jauniešu izglītošana;
 • sociāli mazaizsargāto personu grupu (cilvēku ar invaliditāti, jauniešu un senioru) un viņu ģimenes locekļu dzīves kvalitātes uzlabošana un nodarbinātības veicināšana.

Biedrības uzdevumi:

 • pasākumu un aktivitāšu organizēšana, lai uzlabotu sociāli mazaizsargāto personu grupu (cilvēku ar invaliditāti, jauniešu un senioru) un viņu ģimenes locekļu dzīves kvalitāti sociālajā, garīgajā, informācijas, izglītības un nodarbinātības jomās;
 • apvienot cilvēkus ar invaliditāti un motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
 • veicināt biedrības biedru un viņu ģimeņu tiesisko, sociālo un interešu aizstāvību;
 • izstrādāt un realizēt vispusējas sociālās rehabilitācijas un integrācijas programmas, apmācību un nodarbinātības programmas;
 • organizēt seminārus, lekcijas, forumus un izglītojošas aktivitātes sociāli mazaizsargāto personu grupām integrācijai sabiedrībā un darba tirgū;
 • organizēt labdarības, kultūras un atpūtas pasākumus, sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
 • organizēt kultūras, labdarības un brīvā laika pavadīšanas pasākumus;
 • brīvprātīgo kustības izveidošana un attīstīšana;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām personām gan Latvijā, gan ārzemēs;
 • izstrādāt un realizēt vispusīgus projektus biedrības mērķu sasniegšanai;
 • Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un LR Finanšu ministrijas 2005. gada 26. augusta lēmumu Nr.386 biedrībai „Aicinājums Tev” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Biedrības sabiedriskā labuma darbība vērsta uz indivīda tiesību aizsardzību, izglītības veicināšanu, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.