Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru Kopsapulce.

Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kuru ievēl Biedru Kopsapulce. Valde sastāv no pieciem Kopsapulcē ievēlētiem Valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un Biedrības vadītāju, kurš organizē biedrības un to struktūrvienību darbu. Revidents veic biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli.

Biedrības „Aicinājums Tev” valde (ievēlēta 2015.gada 3. jūnija biedru Kopsapulcē):

Diāna Jasinska – valdes priekšsēdētāja

Anete Čibala – valdes locekle 

Linda Ervalde – valdes locekle 

Anna Plisko – valdes locekle 

Mārīte Rozentāle – biedrības vadītāja


 .