Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru Kopsapulce

Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kuru ievēl Biedru Kopsapulce. Valde sastāv no pieciem Kopsapulcē ievēlētiem Valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un Biedrības vadītāju, kurš organizē biedrības un to struktūrvienību darbu. Revidents veic biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli.
Biedrības „Aicinājums Tev” valde (ievēlēta 2015.gada 3. jūnija biedru Kopsapulcē):

Mārīte Rozentāle – valdes priekšsēdētāja
Irēna Krieva – valdes locekle 
Diāna Jasinska– valdes locekle 
Anna Plisko – valdes locekle 
Baiba Ošmane – valdes locekle