Biedrība “Aicinājums Tev”

Projekts “Dienas nodarbinātības centra vienkāršota atjaunošana Siguldā”      Nr. 19-04-AL32-A019.2201-000001

Biedrība  “Aicinājums Tev” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 19-04-AL32-A019.2201-000001 ietvaros ir pabeigta “Dienas nodarbinātības centra” ēkas vienkāršotā atjaunošana, radīta sakopta un droša vieta sociālo pakalpojumu pieejamībai dažādām iedzīvotāju grupām.

Projekta īstenošanas laikā paveiktais: jumta seguma nomaiņa un siltināšana, ārsienu atjaunošana un siltināšana, pamatu aizsargpaneļa izbūve, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve, skursteņa, divu logu un durvju nomaiņu, labiekārtošanas darbi: ēkas apmales un zālāja atjaunošana.

Projekta kopējās izmaksas ir 49 748.24 EUR, tai skaitā, Lauku atbalsta dienesta finansējums - 44 773.42 EUR un 4974,82 EUR - Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tika īstenots no 2020. gada līdz 2021. gadam.

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Biedrības “Aicinājums Tev” vadītāja
Mārīte Rozentāle


Projekts “Dienas nodarbinātības centra vienkāršota atjaunošana Siguldā” (projekta Nr. 19-04-AL32-A019.2201-000001)

Par projekta īstenošanu

28.09.2021.

Biedrība “Aicinājums Tev” īsteno projektu “Dienas nodarbinātības centra vienkāršota atjaunošana Siguldā” (projekta Nr. 19-04-AL32-A019.2201-000001) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta laikā tiks veikta  “Dienas nodarbinātības centra” ēkas vienkāršotā atjaunošana. Radīta sakopta un droša vieta sociālo pakalpojumu pieejamībai dažādām iedzīvotāju grupām.
Projekta kopējās izmaksas ir 49 748.24 EUR, tai skaitā, Lauku atbalsta dienesta finansējums 44 773.42 EUR un 4974,82 EUR Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums. Projektu plānots īstenot līdz 2021. gadam.

Projekta īstenošanas laikā paveiks veikta  jumta seguma nomaiņa un siltināšana, ārsienu atjaunošana un siltināšana, pamatu aizsargpaneļa izbūve, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve, skursteņa, divu logu un durvju nomaiņu, labiekārtošanas darbi: ēkas apmales un zālāja atjaunošana.

Informāciju sagatavoja Mārīte Rozentāle

Par līdzfinansējuma piešķiršanu

21.11.2020.

Biedrība informē, ka 2020.gada 30.septembrī Siguldas novada pašvaldībā ir iesniegts biedrības valdes priekšsēdētājas Mārītes Rozentāles iesniegums ar lūgumu atbalstīt projektu “Dienas nodarbinātības centra vienkāršota atjaunošana Siguldā” (turpmāk – Projekts) un piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas jeb 4974,82 EUR.
2020.gada 12.novembra Domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt projektu “Dienas nodarbinātības centra vienkāršotā atjaunošana Siguldā” īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un 2021.gadā piešķirt līdzfinansējumu 4974,82  EUR apmērā vai ne vairāk kā 10% apmērā no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.


Informāciju sagatavoja Mārīte Rozentāle


Par projekta iesnieguma apstiprināšanu

23.03.2020.

“Dienas nodarbinātības centra vienkāršota atjaunošana Siguldā” (projekta Nr. 19-04-AL32-A019.2201-000001).

Biedrība projekta pieteikumu 2019.gada rudenī iesniedza Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā konkursā, kas tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektu “Dienas nodarbinātības centra vienkāršota atjaunošana Siguldā” plānots īstenot 2020/2021. gadā un tā mērķis ir veicināt sociālā vides objekta sakārtošanu, uzlabojot pieejamību sociāliem pakalpojumiem, paaugstinot to kvalitāti un sasniedzamību dažādām iedzīvotāju grupām.

Dienas nodarbinātības centra ēkas pārbūves būvprojekts tiek izstrādāts, pamatojoties uz  Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, kas paredz ēkas jumta seguma nomaiņu un siltināšanu, ārsienu atjaunošanu un siltināšanu, pamatu aizsarg paneļa izbūvi, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūvi, skursteņa, divu logu un durvju nomaiņu, kā arī veicot labiekārtošanas darbus ēkas apmales un zālāja atjaunošanu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 49 748. 24, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums ir EUR 44 773. 42, plānots lūgt Siguldas novada pašvaldībai līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta summas.

Informāciju sagatavoja Mārīte Rozentāle



2014. gada 30. septembris

Projekts „Atvērt durvis veselībai un dzīvotpriekam”  (Nr. 13-04-LL01-L413101-000008)


Biedrība "Aicinājums Tev" projekta „Atvērt durvis veselībai un dzīvotpriekam”  (Nr. 13-04-LL01-L413101-000008), kas apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros par  piešķirto finansējumu 5634.80 EUR apmērā ir iegādājusies visus projektā paredzētos pamatlīdzekļus.

Projekta mērķis: ieinteresēt un mainīt cilvēku ar invaliditāti un sabiedrības attieksmi pret savu veselību, pievēršoties saturīgām veselīga un aktīva dzīvesveida iespējām un sportiskām aktivitātēm.

Projektā paredzēto sportisko aktivitāšu īstenošanai ir iegādāti trīs veida trenažieri, nūjošanas nūju komplekts, vingrošanas bumbu un paklāju komplekti, savukārt, lai apgūtu veselīga uztura sagatavošanas prasmes iegādāta elektriskā plīts, maizes krāsniņa un virtuves kombains.

Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums ilgtermiņā nodrošinās nodarbību norisi un cilvēkiem ar invaliditāti ir radīta iespēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm un apgūt veselīga uztura sagatavošanas prasmes mājturības darbnīcā, kas ir būtisks priekšnosacījums cilvēku ar invaliditāti turpmākās dzīves kvalitātes veicināšanā. Biedrības īstenotais projekts ļaus iedzīvotājiem dažādot sniegto pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību Siguldas novada teritorijā.

 Aicinām Sigulda novada iedzīvotājus ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļus ņemt aktīvu dalību mūsu rīkotajās aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Jasinska

Projekta koordinatore

2013. gada marts

Projekts „Dienas nodarbinātības centra ar specializētām darbnīcām izveidošana Siguldas novadā” Nr.11-04-LL01-L413102-000001

Biedrība “Aicinājums Tev” piesaistot finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” Attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcības aktivitātes „Jaunu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros ir realizējusi projektu „Dienas nodarbinātības centra ar specializētām darbnīcām izveidošana Siguldas novadā” Nr.11-04-LL01-L413102-000001.

Kopējais projekta finansējums ir LVL 13694,10 (100% ELFLA atbalsts).

Projekta mērķis: izveidot jaunu sociālo pakalpojumu – Dienas nodarbinātības centru ar specializētām darbnīcām visa vecuma cilvēkiem gan ar invaliditāti, gan bez tās pirmās darba pieredzes un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un praktisko iemaņu iegūšanai, lai attīstītu minētās mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes, veicinātu un motivētu tās iesaisti nodarbinātības pasākumos un sekmētu integrāciju sabiedrībā, nodrošinot dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas veicinās nevienlīdzības mazināšanu novada iedzīvotāju sociālās atstumtības riska grupām.

Pakalpojuma mērķa grupas: visa vecuma cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (ar visa veida invaliditāti vai draudošo invaliditāti); jaunieši ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm; maznodrošinātas un trūcīgas personas.

Projekta laikā ir veikts telpu remonts (telpas pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem), izveidota adīšanas un apdrukas darbnīca, iegādāts inventārs un aprīkojums. Centra apmeklētājiem ir iespēja nomazgāties dušā un izmazgāt veļu.

Biedrības īstenotais projekts ļaus iedzīvotājiem dažādot sniegto pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību Siguldas novada teritorijā.

Informāciju sagatavoja:
Diāna Jasinska
Projekta koordinatore



2011. gada 30. janvāris

Projekts  „Siguldas novada iedzīvotāju radošo prasmju pilnveidošana šūšanā, izšūšanā un datordizainā”

Biedrība „Aicinājums Tev” veiksmīgi realizējusi projektu „Siguldas novada iedzīvotāju radošo prasmju pilnveidošana šūšanā, izšūšanā un datordizainā”, kas tika iesniegts un guva atbalstu Rīgas reģiona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā konkursā ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” LEADER programmas ietvaros. Projektu līdzfinansēja Siguldas novada dome.


Projekta mērķis: pamatlīdzekļu iegāde šūšanas un datordizaina radošo darbnīcu aktivitāšu  nodrošināšanai, lai apmācītu Siguldas novada iedzīvotājus un pilnveidotu viņu radošās prasmes šūšanā, izšūšanā un datordizainā. Projekts tika īstenots divās daļās. Projekta pirmajā daļā iegādāti pamatlīdzekļi: šūšanas darbnīca papildināta ar jaunām šujmašīnām, overloku un modernu izšūšanas mašīnu, kuru ir iespējams pieslēgt pie datora un ar speciālu datordizaina programmu modulēt izšujamo rakstu. Projekta otrajā daļā notika apmācības šūšanā, izšūšanā un datorgrafikā. Šajā aktivitātē tika iesaistīti cilvēki ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi un citi novada iedzīvotāji, tādejādi nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem kopā papildināt savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, kā ari lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Projekta izmaksas 9752.20 LVL, no kuriem  ELFLA piešķīrums ir 8776.98 LVL, Siguldas novada domes līdzfinansējums 975.22 LVL

Informāciju sagatavoja:

Mārīte Rozentāle

Projekta vadītāja