Dienas aprūpes centrs „Saulespuķes”

Biedrības „Aicinājums Tev” struktūrvienība Dienas aprūpes centrs „Saulespuķes” tiek izveidots 2005. gadā 25. maijā.

 LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts 2006. gada 15. maijā, reģistrācijas Nr. 139.

 Dienas aprūpes centrs „Saulespuķes” (turpmāk Centrs) ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem (slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīti fiziska vai garīga rakstura traucējumi).

Centrs nodrošina: 

 • klienta uzturēšanos centrā pilnu darbadienu vai atbilstoši noslēgtajam līgumam,
 • ēdināšanu (vienu reizi dienā),
 • tiek organizētas izglītojošas, dažādu prasmju apguves, fizisko spēju attīstības, kultūras, darba iemaņu, sociālās rehabilitācijas nodarbības un aktivitātes,
 • klientiem un viņu tuviniekiem tiek sniegta informācija par kārtību, kādā iesniedzams pieprasījums par centra pakalpojuma saņemšanu,
 • klients, uzsākot apmeklēt centru kopīgi ar sociālo darbinieku, vienojas par centra apmeklēšanas mērķiem, ko tas vēlas iegūt vai sasniegt,
 • izvērtējot klienta sociālās problēmas un vajadzības, kā arī prasmes, vēlmes un intereses, tiek sastādīts individuālais sociālās rehabilitācijas plāns, kas paredz aktīvu klienta līdzdalību tā īstenošanā,
 • pēc iespējas plašāku informāciju ģimenēm vai klientam par klienta reālo un prognozējamo stāvokli, uzlabošanos, sekām un iespējām saņemt nepieciešamo palīdzību,
 • organizēt savstarpēju regulāru aktuālās informācijas apmaiņu starp centra darbiniekiem, klientu un viņa ģimeni,
 • klientu vajadzībām atbilstošas telpas, inventāru, aprīkojumu,
 • centra klientiem ir iespēja izmazgāt veļu un nomazgāties dušā,
 • centra telpas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos.

Centrā tiek organizētas nodarbības:

 • apmācību programma „Prasmes dzīvei” sociālo prasmju attīstīšana – sadarbības un personiskās attīstības un ētikas nodarbības, brīvā laika strukturēšana, saskarsmes iemaņas, prasmes rūpēties par savu veselību un drošību;
 • apmācības programma „Kā veiksmīgi iekļauties darba tirgū” budžeta plānošana, karjeras konsultācijas, saimniecības darbu prasmju apguve, darba iemaņu apguve, CV u.c.;
 • pašaprūpes spēju attīstīšana un noturēšana (personīgā higiēna, uzvedības kultūra ģērbšanās prasmes, mobilitātes spējas u.c.);
 • mājturības darbnīca (ēst gatavošanas un mājas uzkopšanas prasmes, galda kultūra, u.c. mājsaimniecībā nepieciešamo iemaņu apguve);
 • rokdarbi (šūšana, izšūšana, adīšana, tamborēšana, filcēšana, aušana, rotas lietu gatavošana);
 • radošās aktivitātes (sveču liešana, zīmēšana, aplicēšana, kolāžu veidošana, kartiņu un rotas lietu gatavošana, dekupāža u.c.),
 • izglītojošas nodarbības (TV dokumentālās filmas, tematiskās pēcpusdienas, pasaku lasīšana, veselīgs dzīvesveids, ģeogrāfija, valodu apmācība u.c.);
 • datorapmācības programmas (pieejams internets);
 • kustību terapija;
 • mūzikas terapija;
 • dziedāšanas nodarbības;
 • ārstnieciskā fizkultūra un fizisko spēju attīstība;
 • brīvā laika aktivitātes: žurnālu un laikrakstu lasīšana, galda spēles (novuss, šahs, dambrete, domino u.c.), prāta spēles (krustvārdu mīklas, ciparu rēbusi u.c.;
 • gadskārtu, svētku svinēšana;
 • ārpus centra aktivitātes: ekskursijas, pārgājieni, vasaras nometnes, kultūras pasākumu un muzeju apmeklēšana, sporta aktivitātes.

Psiholoģiskā atbalsta programma

 • saskarsmes adaptācijas treniņi
 • atbalsta grupas (klientiem un viņu ģimenes locekļiem)
 • individuālās konsultācijas
 • konsultācijas klientu ģimenes locekļiem

Centra klientiem ir iespēja iesaistīties atbalsta grupās, ar mērķi iegūt prasmes, kas palīdz risināt ikdienas jautājumus, pārvarēt krīzes un atbalstīt vienam otru. Centra klienti un viņu ģimenes locekļi var saņemt speciālistu – sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita – konsultācijas un pakalpojumus. Centra darbības nozīme un ietekme uz klientu un viņu tuvinieku dzīves situāciju

Mērķa sasniegšanu apliecinoši rādītāji:

 • Vecāki var strādāt, jo viņu ģimenes loceklis tiek pieskatīts dienas centrā;
 • Apmeklējot dienas centru, klientiem tiek paaugstināta pašapziņa un viņi ir motivēti sabiedriskām aktivitātēm;
 • Uzlabojas ģimenes psihosociālais stāvoklis, klients mācās kļūt patstāvīgs un neatkarīgāks;
 •  Klients ir apguvis sociālās un sadzīves prasmes. Tas nozīmē, ka, paliekot vienam, viņš spēs dzīvot patstāvīgi  vai ar daļēju palīdzību un nebūs jānosūta uz pansionātu;
 • Organizējot pasākumus, tiek iesaistītas klientu ģimenes, tiek stiprinātas ģimenes saites;
 • Centra speciālistu ietekmē cilvēkos tiek atklāti „apslēptie” talanti;
 • Organizējot publiskus pasākumus (labdarības koncertus, teātra izrādes, dziedāšanas svētkus, sporta svētkus u.c.) tiek veicināta sabiedrības iecietības un savstarpējas sapratnes palielināšanās;
 • Atbalsta grupa.

 

Centra darba laiks:

pirmdiena – ceturtdiena no 09.00 – 17.00;

piektdienās no 09.00 – 15.00

 

Centra adrese: Ata Kronvalda iela 4, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kontaktinformācija: tālruņi: 26326219 vai 26421634; e-pasts: aicina@inbox.lv

 

Siguldas novadā dzīvojošie cilvēki ar invaliditāti, minētos Centra pakalpojumus var saņemt bez maksas.

 

Aicinām apmeklēt un piedalīties dienas centra „ Saulespuķes” aktivitātēs!